Tillbaka

ramipril
Ramipril …, Triatec

2017-12-14 Expertråd medicinska njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Blodtryckssänkning eller reduktion av proteinuri vid njursjukdom eller diabetes

Förbehåll / Kommentar

I riktlinjer för hypertonivård framhålls betydelsen av reduktion av proteinuri såväl vid primär njursjukdom som vid diabetes. Vid albuminuri över 300 mg/dygn (motsvarar albumin/kreatininkvot >30 mg/mmol) är ett målblodtryck <130/80 mmHg motiverat då en meta-analys visar minskad risk för progress av njursvikt vid intensivare blodtrycksbehandling.

RAAS-blockad med ACE-hämmare eller ARB har bättre renoprotektiv effekt än andra hypertonimedel vid diabetes mellitus. Ramipril reducerar mikroalbuminuri hos typ 1-diabetiker och har en bred indikationsställning (manifest glomerulär nefropati med eller utan diabetes, begynnande diabetesnefropati hos patienter med typ 2-diabetes och hypertoni), vilket motiverar att ramipril kan användas som alternativ till enalapril.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Ramipril är miljöklassificerat.

Motivering

Välundersökt ACE-hämmare med renoprotektiva effekter och lågt pris. God samstämmighet med rekommendationerna för allmän hypertonibehandling.

Ramipril minskar progresstakten av njurinsufficiens och utvecklingen av njursvikt med behov av dialys eller njurtransplantation hos patienter med nedsatt njurfunktion och proteinuri. Hos hypertoniker med diabetes och begynnande nefropati reduceras albuminutsöndringen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M et al.; Task Force Members. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2013 Jul;31(7):1281-357. PubMed
  2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Blood Pressure Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 337-414.
  3. Information från Läkemedelsverket 2014:(25)5
  4. Lv J, Ehteshami P, Sarnak MJ, Tighiouart H, Jun M, Ninomiya T, Foote C, Rodgers A, Zhang H, Wang H, Strippoli GF, Perkovic V. Effects of intensive blood pressure lowering on the progression of chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2013: 185:949-57. PubMed
  5. Marre M, Hallab M, Billiard A, Le Jeune JJ, Bled F, Girault A et al. Small doses of ramipril to reduce microalbuminuria in diabetic patients with incipient nephropathy independently of blood pressure changes. J Cardiovasc Pharmacol. 1991;18(suppl 2):165-8. PubMed 
  6. Vekajama P, Thakkinstian A, Lertrattananon D, Ingsathit A, Ngarmukos C, Attia J. Reno-protective effects of renin-angiotensin system blockade in type 2 diabetic patients: a systematic review and network meta-analysis. Diabetologia 2012;55(3):566-78. PubMed
  7. Xie X, Atkins E, Lv J, Bennett A, Neal B, Ninomiya T, et al. Effects of intensive blood pressure lowering on cardiovascular and renal outcomes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016 Jan 30;387(10017):435-43. PubMed
  8. Shlipak M. Diabetic nephropathy. Clin Evid (Online). 2009. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för medicinska njursjukdomar