Prevention vid medicinsk njursjukdom

.

Hälsosamma levnadsvanor

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om
     Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet, både styrke- och uthållighetsträning är värdefullt.
•    Uppnå normalvikt. Väl sammansatt kost med minskat saltinnehåll (undvik även
     kaliumrika örtsalter). Specialkost vid avancerad njursvikt är specialistangelägenhet
     (njurmedicin/njurdietist).
•    Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

För att bromsa progress av njursjukdom är optimal behandling av blodtryck och albuminuri centralt. För patienter med njursjukdom (inklusive njurtransplanterade) är det generella blodtrycksmålet <140/90 mmHg. Vid manifest albuminuri (urin-albumin/kreatininkvot >30 mg/mmol) är målblodtryck <130/80 mmHg motiverat. Beakta övriga sjukdomar när målblodtryck sätts (se Hypertoni i avsnittet Hjärta och kärl och Diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi). För äldre och sköra patienter bör behandlingen individualiseras med särskild hänsyn till tolerabilitet (t.ex. ortostatism, njurfunktionspåverkan). Högre blodtryck kan då accepteras.

Albuminuri ska reduceras så mycket som möjligt genom blockad av
renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). Starta med låga doser och
trappa upp långsamt vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min).
Följ eGFR och P-kalium. Att fortsätta RAAS-blockad är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

Dubbel RAAS-blockad är en specialistangelägenhet då det medför ökad
risk för hyperkalemi och njurfunktionspåverkan.

Patienter med kronisk njursjukdom och nedsatt GFR och/eller albuminuri
har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Utöver god blodtryckskontroll
och förbättrade levnadsvanor är primärprevention med statiner
motiverat hos patienter över 50 år med GFR <60 ml/min (inklusive alla
vuxna njurtransplanterade). Beträffande dialyspatienter saknas data till
stöd för primärprevention. Sekundärprevention med statiner bör sättas
in på samma indikation som för njurfriska. En ökad risk för statinbiverkningar föreligger framför allt vid GFR <30 ml/min.

Se även
Avsnittet Hjärta och kärl
Att förebygga aterosklerotisk hjärtsjukdom med läkemedel – en behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan …, Amias Candesarstad
Kairasec
Kandrozid
Losartan …, Losarstad