Njursjukdomar

 

Beakta njurfunktionen och använd Janusmed vid ordination av läkemedel. Läs mer »

Njurfunktionen kan försämras akut med ökad risk för negativa effekter av läkemedel.

.

.

Hälsosamma levnadsvanor

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om
     Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Regelbunden fysisk aktivitet, både styrke- och uthållighetsträning är värdefullt.
•    Uppnå normalvikt. Väl sammansatt kost med minskat saltinnehåll (undvik även
     kaliumrika örtsalter). Specialkost vid avancerad njursvikt är specialistangelägenhet
     (njurmedicin/njurdietist).
•    Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

För att bromsa progress av njursjukdom är optimal behandling av blodtryck och albuminuri centralt. För patienter med njursjukdom (inklusive njurtransplanterade) är det generella blodtrycksmålet <140/90 mmHg. Vid manifest albuminuri (urin-albumin/kreatininkvot >30 mg/mmol) är målblodtryck <130/80 mmHg motiverat. Beakta övriga sjukdomar när målblodtryck sätts (se Hypertoni i avsnittet Hjärta och kärl och Diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi). För äldre och sköra patienter bör behandlingen individualiseras med särskild hänsyn till tolerabilitet (t.ex. ortostatism, njurfunktionspåverkan). Högre blodtryck kan då accepteras.

Albuminuri ska reduceras så mycket som möjligt genom blockad av
renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS). Starta med låga doser och
trappa upp långsamt vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR <30 ml/min).
Följ eGFR och P-kalium. Att fortsätta RAAS-blockad är värdefullt även vid avancerad njursvikt. Utvärdering av dos/effekt och biverkningar behövs kontinuerligt, men regelmässig dossänkning/utsättning vid en viss grad av njurfunktionsnedsättning rekommenderas inte.

Dubbel RAAS-blockad är en specialistangelägenhet då det medför ökad
risk för hyperkalemi och njurfunktionspåverkan.

Patienter med kronisk njursjukdom och nedsatt GFR och/eller albuminuri
har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Utöver god blodtryckskontroll
och förbättrade levnadsvanor är primärprevention med statiner
motiverat hos patienter över 50 år med GFR <60 ml/min (inklusive alla
vuxna njurtransplanterade). Beträffande dialyspatienter saknas data till
stöd för primärprevention. Sekundärprevention med statiner bör sättas
in på samma indikation som för njurfriska. En ökad risk för statinbiverkningar föreligger framför allt vid GFR <30 ml/min.

Se även
Avsnittet Hjärta och kärl
Att förebygga aterosklerotisk hjärtsjukdom med läkemedel – en behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan …, Amias Candesarstad
Kairasec
Kandrozid
Losartan …, Losarstad
Furosemid …, Furix Impugan
Lasix Retard
Natriumbikarbonat Meda

D-vitaminbrist (S-25-OH-vitamin <25 nmol/l) är mycket vanligt vid kronisk njursjukdom. Tidig behandling kan förebygga/fördröja utveckling av metabol bensjukdom och sekundär hyperparatyreoidism vid njursjukdom.

D-VITAMIN

Divisun

Specialiserad vård

Rubbning av kalcium-fosfatmetabolismen

Behandling av hyperfosfatemi och sekundär hyperparatyreoidism.

FOSFATBINDARE

I första hand

Sevelamer …, Renvela

I andra hand

Dosen kalciumkarbonat bör inte överstiga 1 g per dag

Calcitugg, Kalcidon

tuggtablett

Kalcipos

tablett

VITAMIN D-ANALOG

Alfacalcidol ..., Etalpha

Specialiserad vård

Hyperkalemi

Specialiserad vård

Renal anemi

ERYTROPOESSTIMULERARE

Mål för behandling med erytropoesstimulerare är stabilt B-Hb 100-120 g/l.

I första hand

Eporatio

kortverkande

I andra hand

Retacrit

kortverkande

I tredje hand

Aranesp

medellångverkande

JÄRN

Patienter med kronisk njursvikt har ofta samtidig funktionell eller absolut
järnbrist.

Peroral behandling – kan prövas initialt i CKD-stadium 3-4

Duroferon

Vid otillräcklig eller utebliven effekt av peroral behandling eller vid
samtidig behandling med erytropoesstimulerare bör intravenös järnbehandling
ges.

Vid kortare behandlingsintervall och låg dos (<200 mg)

Venofer

inj

Vid längre behandlingsintervall och hög dos (500-1000 mg)

Monofer

inj

Specialiserad vård

Immunosuppression vid njurtransplantation

Beakta risken för läkemedelsinteraktioner vid behandling med
immunosuppressiva läkemedel.

Mykofenolatmofetil Orifarm, Mycophenolate mofetil Cross Pharma Mycophenolate mofetil Sandoz
Takrolimus ..., Adoport Adport