Infektioner

.

Det förekommer överanvändning av antibiotika, framför allt vid övre luftvägsinfektioner, asymtomatisk bakteriuri och bensår.


Vid respektive indikation nedan anges rekommenderad substans. Sammanställning av rekommenderade preparat, se nedan.

.

Det förekommer överanvändning av antibiotika, framför allt vid övre luftvägsinfektioner, asymtomatisk bakteriuri och bensår.


Vid respektive indikation nedan anges rekommenderad substans. Sammanställning av rekommenderade preparat, se nedan.

Allergi mot penicillin (Pc) avser en IgE- och histaminmedierad snabb överkänslighetsreaktion som yttrar sig i till exempel astma, urtikaria eller anafylaxi. Detta är ovanligt men bör alltid utredas med diagnostisk testmetod. Icke-kliande hudmanifestationer eller gastrointestinala störningar är vanliga under antibiotikabehandling men förknippas inte med äkta Pc-allergi. Vid osäker anamnes med misstanke om Pc-överkänslighet av mindre allvarlig karaktär bör testdos övervägas.

Se vårdprogram för infektioner i öppenvård Strama, Janusinfo.

Se även Vårdprogram för luftvägsinfektioner i öppenvård, Strama Stockholm, Janusinfo.

Akut otitis media

För barn 1–12 år rekommenderas aktiv expektans i 2–3 dygn. Undantag görs vid allmänpåverkan, perforerad otit samt för barn under 2 år med bilateral otit samt vid riskfaktorer.

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 1,6 g x 3)

Vid öronsekretion hos barn med rörbehandling

Terracortril med polymyxin B 3–5 droppar x 3 i 5 dygn

Terapisvikt vid akut otitis media

amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)

Alternativt enligt odlingssvar.

Recidiv av akut otitis media – inom 4 veckor

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1,6 g x 3)

amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)

Alternativt enligt odlingssvar.

Pc-allergi 

Ery-Max 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 250 mg x 4) mixtur/granulat till oral suspension

Akut streptokocktonsillit

Tag bara prov för streptokocker vid halsfluss när minst tre centorkriterier är uppfyllda. Läs mer »

Verifiera diagnosen (≥3 centorkriterier plus positivt snabbtest). Penicillinresistens förekommer inte hos grupp A-streptokocker.

fenoximetylpenicillin (PcV) 12,5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)

Recidiv av streptokocktonsillit – inom 4 veckor

klindamycin vuxna 300 mg x 3 i 10 dygn, barn 5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 300 mg x 3)

cefadroxil* vuxna 500 mg x 2 i 10 dygn, barn 15 mg/kg x 2 i 10 dygn (max 500 mg x 2)

* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Pc-allergi

klindamycin vuxna 300 mg x 3 i 10 dygn, barn 5 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 300 mg x 3)

Handläggning av faryngotonsilliter i öppen vård, Läkemedelsverket.

 

Akut maxillarsinuit

Expektans rekommenderas vid symtom <10 dygn vid förkylning med purulent snuva och måttlig smärta över bihålorna.

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1,6 g x 3)

Pc-allergi och >8 år

doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn

Se även Läkemedelsbehandling av rinosinuit, Läkemedelsverket.

Se även Vårdprogram för luftvägsinfektioner i öppenvård, Strama Stockholm, Janusinfo och Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppenvård, Läkemedelsverket


Hälsosamma levnadsvanor

• Ge rökare råd om rökstopp i samband med nedre luftvägsinfektion. Läs mer om   Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri. 

Akut bronkit

Antibiotikabehandla inte i övrigt lungfrisk patient oavsett etiologi (virus, mykoplasma, andra bakterier).

Pneumoni hos vuxna

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 7 dygn

Underliggande KOL

amoxicillin 500-750 mg x 3 i 7 dygn

Misstanke om mykoplasma och vid Pc-allergi 

doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn

 

Pneumoni hos barn

Barn 0-5 år
amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 5 dygn

Barn >5 år
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3)

Misstanke om mykoplasma och vid Pc-allergi 

Ery-Max 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 250 mg x 4) mixtur/granulat till oral suspension

Barn >8 år
doxycyklin 2 mg/kg x 1 i 7 dygn (max 100 mg x 1)

 

Exacerbation av KOL

Ökad sputumpurulens (obligat), ökad sputumvolym och ökad dyspné (minst två kriterier).

amoxicillin 500-750 mg x 3 i 5–7 dygn

doxycyklin 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn

 

Influensa

Se Vaccination av särskilda riskgrupper i avsnittet Vaccinationer.

Se även Behandling och profylax av influensa med antivirala medel, Läkemedelsverket.

Se även
Vårdprogram för urinvägsinfektioner i öppenvård, Strama Stockholm, Janusinfo
Cystit
, Viss.
Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar, Viss.

Växelbruk rekommenderas för att minska risken för resistensutveckling.

Cystit hos kvinnor

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min)

pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn

pivmecillinam 400 mg x 2-3 i 3 dygn (<50 års ålder med sporadisk UVI)

Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dygn

 

Bakteriuri och cystit hos gravida

Odla först.

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min, inte vid förlossning)

pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn

cefadroxil* 500 mg x 2 i 5 dygn

* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

 

Cystit hos män

Odla först. Bevaka odlingssvar och resistensbestämning.

nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min)

pivmecillinam 200 mg x 3 i 7 dygn

 

Pyelonefrit hos vuxna

Odla först. Bevaka odlingssvaret – risk för resistens.

ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 dygn (kvinnor), 10–14 dygn (män)**

trimetoprim + sulfametoxazol 160 mg/800 mg x 2 i 10–14 dygn**

** Anpassa dosen till njurfunktionen.

 

Cystit hos barn < 2 år

Alla barn < 2 år med urinvägsinfektion ska remitteras till barnakut, oavsett feber och CRP.

 

Cystit hos barn ≥ 2 år

Odla först.

nitrofurantoin*** 1,5 mg/kg x 2 i 5 dygn (inte vid eGFR <40 ml/min) (max 50 mg x 3)

pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn till barn över 30 kg

cefadroxil* 12,5 mg/kg x 2 i 5 dygn (max 500 mg x 2)

Alternativ vid odlingsverifierat känslig stam

trimetoprim 3 mg/kg x 2 i 3 dygn (max 160 mg x 2)

* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.
*** Tabletterna går att krossa och blanda i vätska eller mat.

 

Pyelonefrit hos barn

Alla barn 0-15 år med misstänkt akut pyelonefrit ska remitteras till barnakut för utredning och behandling.

Se
Vårdprogram för hud- och mjukdelsinfektioner, Strama Stockholm, Janusinfo  Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner, Läkemedelsverket.

Borrelia (solitärt erytema migrans)

Vuxna

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10 dygn (2 g x 3 till gravida)

Vid Pc-allergi, multipla erytem eller samtidig feber

doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dygn

Barn

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)

Vid Pc-allergi, multipla erytem eller samtidig feber se Läkemedelsbehandling av borreliainfektion, Läkemedelsverket.

Infekterade hund-, katt- eller människobett

Odla först, ange typ av bett på remissen. Klindamycin, erytromycin, perorala cefalosporiner och flukloxacillin (isoxazolylpenicillin) är inte verksamma mot Pasteurella multocida, huvudpatogen vid katt- och hundbett.

Hund- och människobett

Vuxna

amoxicillin + klavulansyra 500 mg x 3 i 10 dygn

Barn

amoxicillin + klavulansyra 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 500 mg x 3)

Kattbett

Vuxna

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10 dygn (2 g x 3 vid vikt >90 kg)

Barn

fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1 g x 3)

Pc-allergi 

Vuxna

trimetoprim + sulfametoxazol 160 mg/800 mg x 2 i 10 dygn

Barn

trimetoprim + sulfametoxazol 8 mg/ml + 40 mg/ml 0,4 ml/kg x 2 i 10 dygn
(max 160 mg/800 mg x 2)

 

Sårinfektioner

Rodnad och måttlig sekretion ingår i normal sårläkning. Odla före eventuell antibiotikabehandling. Vid hudabscesser är incision den viktigaste åtgärden och antibiotika är sällan indicerat. 

Vuxna

flukloxacillin 750 mg–1 g x 3 i 7–10 dygn

Barn

flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7–10 dygn (max 750 mg x 3)

cefadroxil* 12,5 mg/kg x 2 i 7–10 dygn (max 500 mg x 2)

* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Pc-allergi 

klindamycin vuxna 300 mg x 3 i 7-10 dygn, barn 5 mg/kg x 3 i 7-10 dygn
(max 300 mg x 3)

 

Impetigo

Lindriga förändringar

Tvål och vatten

Måttliga förändringar

fusidinsyra (Fucidin) kräm eller salva x 2–3 i 7 dygn

Odla först och ange att patienten behandlas med fusidinsyra på odlingsremissen! Bevaka odlingssvaret - risk för resistens.

 

Utbredda förändringar

Barn

flukloxacillin 25 mg/kg x 3 i 7–10 dygn (max 750 mg x 3)

cefadroxil* 12,5 mg/kg x 2 i 7–10 dygn (max 500 mg x 2)

* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Vuxna

flukloxacillin 750 mg-1 g x 3 i 7–10 dygn

Infekterade arteriella eller venösa bensår

Vid arteriella sår bör cirkulationen bedömas och optimeras. Vid venösa sår är behandlingen en effektiv kompression. Bensår är sällan infekterade, var därför återhållsam med antibiotikabehandling.

Antibiotika påskyndar läkningen endast vid klara kliniska tecken på infektion som ökande lokal rodnad, smärta, purulent sekretion och feber. Odla först och behandla inte gramnegativa tarmbakterier.

Streptokockinfektion

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10–14 dygn (2 g x 3 vid vikt >90 kg)

Stafylokockinfektion

flukloxacillin 750 mg-1 g x 3 i 10–14 dygn

Pc-allergi

klindamycin 300 mg x 3 i 10-14 dygn

Erysipelas

Erysipelas (rosfeber) orsakas av betahemolytiska streptokocker. Akut insjuknande med feber och välavgränsad, värmeökad hudrodnad. Ofta ses initialt en ökad utbredning av rodnaden efter insatt behandling, medan febern sjunker snabbt.

fenoximetylpenicillin (PcV) 1 g x 3 i 10–14 dygn (2 g x 3 vid vikt >90 kg)

Pc-allergi

klindamycin 300 mg x 3 i 10-14 dygn

 

Herpes zoster hos immunkompetent

Alla patienter över 50 år samt de med komplicerad bältros t.ex. zoster oticus eller ophtalmicus bör behandlas. Behandling påbörjas snarast inom 72 timmar från utslagsdebuten. Vid zoster ophtalmicus ska sedvanlig behandling sättas in så fort som möjligt, därefter kontaktas ögonläkare för undersökning.

valaciklovir 500 mg 2 x 3 i 7 dygn

Dosreduktion vid nedsatt njurfunktion.

Se även Genital herpes i avsnittet Hud- och könssjukdomar

Antibiotikaprofylax rekommenderas inte längre rutinmässigt vid orala ingrepp. Profylax kan övervägas efter individuell bedömning av ansvarig läkare till patienter med hög risk för endokardit såsom tidigare genomgången endokardit, förekomst av klaffprotes eller cyanotiskt hjärtvitium vid särskilda ingrepp.

Se Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården, Läkemedelsverket.

Amoxicillin …, Amimox
Amoxicillin/Clavulanic acid ..., Amoicillin/Klavulansyra ... Bioclavid
Klaximol
Spektramox
Cefadroxil …
Ciprofloxacin …
Doxycyklin ..., Doxyferm
Ery-Max
Fenoximetylpenicillin ..., Avopenin Kåvepenin
Tikacillin
Flukloxacillin …, Heracillin
Clindamycin …, Dalacin
Flagyl
Nitrofurantoin ..., Furadantin
Penomax, Selexid
Trimetoprim Meda mixtur, Idotrim tablett
Bactrim, Bactrim forte Eusaprim forte

* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Specialiserad vård

Intravenösa antibiotika

.

Vid användning av intravenösa antibiotika är det viktigt att beakta följande principer:

• Vid akut livshotande infektion som svår sepsis eller bakteriell meningit är det avgörande för prognosen att omedelbart sätta in baktericida antibiotika.

• Ta alltid blododling och andra relevanta odlingar innan intravenös antibiotika ges för att kunna optimera behandlingen efter odlingssvar. Dock ska inte svårigheter att få odlingar fördröja behandling med antibiotika vid livshotande infektioner.

• Sträva efter att minska användningen av cefalosporiner. Dessa kan ofta ersättas av antibiotika med smalare spektrum. Om bredare täckning önskas kan kombination med aminoglykosid övervägas initialt.

•  Peroperativ antibiotikaprofylax ska utgöras av en eller ett fåtal doser och ges högst ett dygn.

Se Antibiotikaanvändning i sluten vård och särskilda boendeformer, Strama, Janusinfo.

För att undvika utbyte, ordinera upphandlat preparat. Aktuella preparat
anges i beställningssystemet Proceedo och på Janusinfo

Biklin
Doktacillin
Benzylpenicillin Panpharma
Cefotaxim Sandoz
Ceftazidim Sandoz
Ciprofloxacin Villerton
Gensumycin
Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi
Dalacin
Cloxacillin Stragen
Meronem
Metronidazole Braun
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
Vancomycin Orion

 

* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.

Valaciclovir …, Valtrex

tablett

Se rubriken Herpes zoster hos immunkompetent ovan och Genital herpes i avsnittet om Hud- och könssjukdomar

Specialiserad vård

Aciclovir Hospira

inf

Flukonazol …, Diflucan Solona

kapsel

Specialiserad vård

Fluconazol Fresenius Kabi

inf