Tillbaka

apixaban
Eliquis

2017-12-14 Expertråd plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av venös tromboembolism samt profylax mot recidiverande venös tromboembolism.

Profylax av venös tromboembolism hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft- eller knäledsplastik.

Förbehåll / Kommentar

Erfarenheten av behandling med NOAK hos patienter med venös tromboembolism och cancer är begränsad. I nuläget finns enbart studier där NOAK jämförts med warfarin hos cancerpatienter.

Begränsad erfarenhet gäller också patienter med trombos på ovanlig lokalisation eller vid allvarliga koagulationsrubbningar. Observera att patienter äldre än 75 år, patienter med nedsatt njurfunktion med GFR <50 ml/min samt med kroppsvikt <60 kg var underrepresenterade i både den pivotala studien och i studien med dosreduktion. Det gör att resultaten inte kan generaliseras till samtliga patienter i den kliniska vardagen. Patienter med trombos på ovanlig lokalisation eller vid allvarliga koagulationsrubbningar är inte heller studerade.

Beakta läkemedelsinteraktioner och leverpåverkan.

Apixaban ska inte ges till barn, gravida, ammande samt till patienter med mekanisk klaffprotes.

Bör inte ges vid grav njursvikt.

Apixaban går att krossa med bibehållen biotillgänglighet.

Apixaban är miljöklassificerat.

Motivering

Apixaban är (liksom övriga NOAK) endast utprovat för profylax mot VTE vid ortopedisk kirurgi (höft- och knäplastiker) där effekten och blödningsbiverkningarna är jämförbara med LMH. Evidens för användbarheten vid andra operationer saknas och medlet är inte registrerat för profylax vid immobilisering. Administreringen görs enbart peroralt vilket i vissa kliniska situationer är en fördel, i andra en nackdel. Apixaban kan användas även vid måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30-50 ml/min).

Ett läkemedel som har visat jämförbar effekt med lågmolekylärt heparin som trombosprofylax vid elektiv ortopedisk kirurgi och behandling av venös trombos. Dokumentation finns för långtidsbehandling med reducerad dos.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, Pineo G, Chen D, Ramirez LM, ADVANCE-3 Investigators. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement. N Engl J Med. 2010;363:2487-98. PubMed
  2. Yoshida Rde A, Yoshida WB, Maffei FH, El Dib R, Nunes R, Rollo HA. Systematic review of randomized controlled trials of new anticoagulants for venous thromboembolism prophylaxis in major orthopedic surgeries, compared with enoxaparin. Ann Vasc Surg. 2013;27:355-69. PubMed
  3. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, Curto M, Gallus AS, Johnson M et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med. 2013;369:799-808. PubMed
  4. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, Curto M, Gallus AS, Johnson M et al. Apixaban for extenden treatment of Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2013; 368: 699-708. PubMed 
  5. Song Y, Chang M, Suzuki A, Frost RJ, Kelly A, LaCreta F et al. Evaluation of Crushed Tablet for Oral Administration and the Effect of Food on Apixaban Pharmacokinetics in Healthy Adults. Clin Ther. 2016;38:1674-85. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel