Tillbaka

bivalirudin
Angiox

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Tidigare rekommenderades bivalirudin som förstahandsval av antikoagulantium i samband med PCI vid akuta koronara syndrom med förhöjd trombosrisk. Bivalirudin utgår och ofraktionerat heparin kvarstår i monoterapi som rutinbehandling vid PCI.

Förbehåll / Kommentar

-

Motivering

Bivalirudin utgår som rekommendation för rutinanvändning vid PCI (på indikation STEMI och NSTEMI). Ofraktionerat heparin i monoterapi kvarstår som rutinbehandling vid PCI.

Bakgrunden är att två studier, Matrix [1] och HEAT [2], inte kan påvisa några blödningsfördelar med bivalirudin jämfört med ofraktionerat heparin. Detta har nyligen bekräftats av en stor svensk register-randomiserad studie, VALIDATES-WEDEHEART [3].

Anledningen till att bivalirudin inte längre påvisar några vinster för patienten är att PCI-proceduren utföres idag till 90 procent via handleden (radialis) istället för via ljumsken (femoralis). Detta förfarande minskar blödningsbenägenheten/komplikationerna. Ytterligare en anledning är att patienten är förbehandlad med potenta P2Y12-hämmare och ASA.

Redan innan VALIDATE-SWEDEHEART publicerades har ESC riktlinjer 2017 för behandling av hjärtinfarkt graderat ner sin rekommendation för rutinanvändning av bivalirudin till klass IIa/evidens A, d.v.s. användandet kan övervägas vid speciella tillfällen men bör inte användas rutinmässigt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Valgmigli M, Frigoli E, Leonardi S, Rothenbühler M, Gagnor A, Calabrò P et al. Bivalirudin or unfractioned heparin in acute coronary syndromes. N Engl J Med 2015;373:997-1009. PubMed
  2. Shahzad A, Kemp I, Mars C, Wilson K, Roome C, Cooper R et al. Unfracionated heparin versus bivalirudin in primary percutaneous coronary intervention (HEAT-PPCI): an open-label, single centre, randomised controlled trial. Lancet 2014;384:1849-58. PubMed
  3. Erlinge D, Omerovic E, Fröbert O, Linder R, Danielewicz M, Hamid M et al. Bivalirudin versus heparin monotherapy in myocardial infarction. N Engl J Med 2017;377:1132-42. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar