Ischemisk hjärtsjukdom

Se Lipidsänkande behandling ovan.

TROMBOCYTHÄMMARE

Acetylsalicylsyra …, Acetylsalicylic acid … Trombyl

75 mg/dygn

Vid misstanke om instabil kranskärlssjukdom ges en laddningsdos om 500 mg helst buffrad acetylsalicylsyra, till exempel Bamyl brustablett. Alternativt tuggas 4 tabletter Trombyl (300 mg) för snabb effekt.

Clopidogrel ..., Cloriocard Grepid
Plavix

Som alternativ vid ASA-överkänslighet. Vid tidigare ulcussjukdom är det säkrare att lägga till PPI till ASA än att byta till klopidogrel. Klopidogrel är även alternativ till tikagrelor som tidsbegränsat tillägg till ASA för vissa patientgrupper efter hjärtinfarkt eller efter PCI.

Se Rekommendationer för behandling av kranskärlssjukdom med ADP-receptorhämmare, Janusinfo.

Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt

.

TROMBOCYTHÄMMARE

Se Trombocythämmare ovan.

Specialiserad vård

TROMBOCYTHÄMMARE

Brilique

Tidsbegränsad kombinationsbehandling med ASA efter instabil kranskärlssjukdom.

Specialiserad vård

ÖVRIGA ANTITROMBOTISKA LÄKEMEDEL

Klexane
Arixtra
Heparin LEO

BETABLOCKERARE

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

100 - 200 mg/dygn

Se Lipidsänkande behandling ovan.

ACE-HÄMMARE

Vid nedsatt vänsterkammarfunktion, diabetes mellitus eller hypertoni

Ramipril ..., Triatec

måldos 10 mg/dygn

Måldosen har visats minska sjuklighet och bör eftersträvas om patienten tolererar denna.

ALDOSTERONANTAGONISTER (Mineralkortikoidreceptorantagonister, MRA)

Vid hjärtsvikt efter hjärtinfarkt överväg

I första hand

Spironolakton …, Aldactone

25 (-50) mg/dygn

Beakta risk för hyperkalemi.

I andra hand - vid endokrina biverkningar

Eplerenon …, Inspra

50 mg/dygn

Beakta risk för hyperkalemi.

Angina pectoris

Anfallskuperande


NITROGLYCERIN

Glytrin, Nitrolingual

spray

Nitroglycerin Meda

resoriblett

Specialiserad vård

Nitroglycerin Abcur

inf

Anfallsförebyggande


BETABLOCKERARE

Bisoprolol …, Bisocard Bisomyl
Bisostad
Emconcor CHF
Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC


KALCIUMANTAGONISTER

Amlodipin …, Amlodistad Norvasc
Isoptin Retard


LÅNGVERKANDE NITRAT

Isosorbidmononitrat …, Imdur Isomex
Isonova