Hypertoni

Behandla blodtryck bättre - sätt upp målblodtryck tillsammans med patienten, kombinera mera och följ upp. Vid systoliskt blodtryck över
160 mmHg behövs vanligen minst två läkemedel i effektiv dosering.
Läs mer »

Bra blodtrycksbehandling är en viktig del av kardiovaskulär prevention och är väldokumenterat upp till åtminstone 85 års ålder. I dag föreligger en underbehandling av hypertoni och många patienter avbryter behandlingen. Fler patienter bör nå målblodtryck och detta är särskilt viktigt för patienter med hög hjärt-kärlrisk. Oftast krävs kombinationsbehandling.

Målblodtryck är <140/90 mmHg vid okomplicerad hypertoni. Vid mycket hög hjärt-kärlrisk, t.ex. tidigare stroke/TIA, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, perifer artärsjukdom eller diabetes med njurpåverkan, bör ett lägre målblodtryck (130–135/80–85 mmHg) eftersträvas.

24-timmars blodtrycksmätning ger bättre information om diagnos och prognos än blodtrycksmätning på mottagningen. Hemblodtrycksmätning ger värdefull tilläggsinformation och ökar patientens delaktighet i behandlingen. För praktiskt tillvägagångssätt se Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel - bakgrundsdokumentation, Läkemedelsverket.

 

Se även
Multifaktoriell behandling vid diabetes mellitus
i avsnittet Endokrinologi.
Njurprotektion vid medicinsk njursjukdom i avsnittet Njursjukdomar.
Rekommendationer för behandling av hypertoni, Janusinfo.

I första hand

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan ..., Amias Candesarstad
Kairasec
Kandrozid
Losartan …, Losarstad

Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB.

KALCIUMANTAGONIST

Amlodipin …, Amlodistad Norvasc

DIURETIKA

Hydroklortiazid ..., Esidrex
Amiloferm mite, Normorix mite Sparkal mite
Amiloferm, Normorix Sparkal
Hygropax

Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi samt metabola biverkningar Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) rekommenderas furosemid istället för tiaziddiuretika.

KOMBINATIONER

ACE-hämmare eller ARB plus amlodipin och/eller diuretikum är rekommenderade kombinationer. Kombination av ACE-hämmare och ARB rekommenderas inte på grund av ökad risk för biverkningar (njurpåverkan, elektrolytrubbningar) utan ytterligare förbättring av prognosen.

Fasta kombinationspreparat

Enalapril Comp ..., Enalapril/Hydrochlorothiazide ... Linatil comp
Renitec comp
Synerpril
Candesartan/Hydrochlorothiazide ..., Atacand Plus Candemox Comp
Candesarstad Comp
Losartan/Hydrochlorothiazide …, Losarstad Comp Marozid

I andra hand

BETABLOCKERARE

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

Betablockerare ges som tilläggsbehandling vid hypertoni eller vid samtidig ischemisk hjärtsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt eller migrän. Kombinationen tiazider och betablockerare medför risk för diabetogena effekter.

Tilläggsbehandling

ALDOSTERONANTAGONIST (Mineralkortikoidreceptorantagonist, MRA)

Spironolakton …, Aldactone

Spironolakton är mer effektivt än övriga tilläggsmedel vid behandling av resistent hypertoni, särskilt om den är volymsberoende.

ALFABLOCKERARE

Doxazosin …, Alfadil Cardura
Carduran

Specialiserad vård

ALFA- OCH BETABLOCKERARE

Trandate