Tillbaka

sakubitril + valsartan
Entresto

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vid symtomatisk hjärtsvikt (NYHA-klass II-IV) med EF ≤35 procent trots optimal behandling enligt hjärtsviktstrappan.

Förbehåll / Kommentar

Den kliniska erfarenheten med läkemedlet är ännu begränsat. Mycket vanliga biverkningar vid behandling med sakubitril/valsartan är hyperkalemi och hypotoni.

Läkemedlet får inte användas i kombination med ACE-hämmare på grund av den ökade risken för angioödem.

Subventioneras endast för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion.

Valsartan är miljöklassificerat. Sakubitril är inte miljöklassificerat.

Motivering

Sakubitril/valsartan har hittills undersökts i en randomiserad studie på drygt 8400 patienter i jämförelse med enalapril och övrig hjärtsviktsbehandling [1]. Man fann en absolut riskreduktion med 4,7 procent och en relativ riskreduktion med 20 procent (HR 0,73-0,87) avseende kardiovaskulär död och sjukhusinläggning kopplat till hjärtsvikt till fördel av det nya läkemedlet.

NT-rådet har publicerat rekommendationer för användandet och uppföljning av sakubitril/valsartan i ett nationellt införandeprotokoll [2] . Behandling med sakubitril/valsartan har tagits upp i internationella riktlinjer [3].


Utredningsmaterial och referenser

  1. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, Rouleau JL, Shi VC, Solomon SD, Swedberg K, Zile MR. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993-1004. PubMed
  2. Införandeprotokoll för nationellt ordnat införande av Entresto vid hjärtsvikt. Janusinfo
  3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar