Tillbaka

apixaban
Eliquis

2017-12-14 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer

Förbehåll / Kommentar

Apixaban är kontraindicerat vid mekanisk klaff eller signifikant mitralisstenos.

Det finns i nuläget ingen specifik antidot eller välbeprövad metod att reversera effekten, men effekt av protrombinfaktorkoncentrat kan förväntas.

Dosreduktion hos patienter över 80 år med låg vikt och/eller högt kreatinin. Apixaban elimineras endast till mindre del via njurarna men njurfunktionen bör ändå följas.

Apixaban kan dosdispenseras.

Apixaban är miljöklassificerat.

Motivering

Apixaban rekommenderas i första hand för förebyggande av stroke vid förmaksflimmer. Apixaban har visat bättre förebyggande av stroke, färre allvarliga blödningar och minskad dödlighet jämfört med warfarin (PK-INR mål 2,0-3,0) i en multinationell studie med 9 000 patienter per behandlingsgrupp och 1,8 års medianuppföljning. Warfarinbehandlingen var dock måttligt välkontrollerad med TTR (Time In Therapeutic Range) i medeltal 62 procent, med stora regionala variationer. Apixaban har (liksom warfarin) visats ge ett väsentligt bättre skydd mot stroke än lågdos-ASA (t.ex. Trombyl) utan att förorsaka betydelsefullt fler allvarliga blödningar. Observationella ”real life” studier visar minst lika god effekt och säkerhet av behandling med apixaban som med warfarin vilket även bekräftas i en studie från Stockholms läns landsting.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, Lopes RD, Hylek EM, Hanna M et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2011;365:981-92. PubMed
  2. Wallentin L, Lopes RD, Hanna M, Thomas L, Hellkamp A, Nepal S et al. for the ARISTOTLE Investogators. Efficacy and safety of apixaban compared with warfarin at different levels of international normalised ratio control for stroke prevention in atrial fibrillation. Circulation. 2013;127:2166-76. PubMed
  3. Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, Diener HC, Hart R, Golitsyn S et al. for the AVERROES Investigators. Apixaban in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;364:806-17. PubMed
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2015. Antikoagulationsbehandling vid Förmaksflimmer. Socialstyrelsen
  5. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893-962. PubMed
  6. Forslund T, Wettermark B, Andersen M, Hjemdahl P. Stroke and bleeding with NOAC and warfarin treatment in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a population based cohort study. EP Europace 2017;euw416. EP Europace
  7. Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för hjärt-kärlsjukdomar. Jämförande värdering av NOAK vid förmaksflimmer. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar