Tillbaka

testosteron
Tostrex

(Specialiserad vård)
2017-12-14 Expertråd endokrinologiska och metabola sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Substitutionsbehandling med testosteron vid manlig hypogonadism när testosteronbrist har bekräftats med kombinationen av kliniska symtom och laboratorieanalyser och med beaktande av absoluta och relativa kontraindikationer. Observera att patienterna skall utredas innan behandlingsstart för att utesluta sjukdom i hypofys/hypothalamus.

Förbehåll / Kommentar

Hos äldre män med symtom som påverkar livskvaliten i kombination med minst två testosteronvärden under 7 nmol/L och helst något objektivt tecken på testosteronbrist såsom  till exempel normokrom normocytär anemi kan behandling med testosteron prövas under en tremånaders period. Om ingen betydande förbättring av livskvaliten uppnås rekommenderas med dagens kunskaper inte fortsatt behandling.

Känsligheten för testosteron är olika för olika individer varför exakt nivå när behandling är medicinskt indicerad kan vara svår att fastställa. Det råder tveksamhet om behandling är indicerat vid testosteronvärden över 7 nmol/L.

För patienter med övervikt, metabolt syndrom och/eller bukfetma och låga testosteronvärden rekommenderas i första hand livsstilsåtgärder för viktreduktion.

För behandling med testosteron krävs minst två prover med låga nivåer av testosteron, men även annan provtagning (LH, prolaktin och blodstatus), i kombination med kliniska symtom och fynd, se vårdprogram i viss.nu med titeln ”Testosteronbrist hos män (manlig hypogonadism)”.

Kontraindikation för testosteronbehandling är prostatacancer, PSA >3 pg/L och/eller PSA fritt/totalkvot <0,18 (ska utredas innan testosteronsubstitution ges), bröstcancer, EVF >53 %, instabil hjärtsvikt, svår sömnapné och svåra miktionsbesvär.
Behandlingsindiktionen ska omprövas årligen.

Hb och EVF kontrolleras tre månader efter insatt behandling och därefter årligen. PSA kontrolleras efter ett års behandling. Hos personer över 40 år kontrolleras PSA efter tre månader och sedan årligen.

Behandlingen inleds oftast med testosterongel (Tostrex). Vid effekt kan man sedan övergå till intramuskulära injektioner med Nebido (billigare och fördras ofta bättre av patienten). Vid utebliven effekt slutar patienten ofta självmant med behandlingen.

Testosteron är miljöklassificerat. 

Motivering

Testosteronbrist hos män med känd sjukdom i hypofys eller testiklar ska som vid andra kända hormonbrister substitueras för att undvika symtom och uppenbara medicinska följdverkningar av testosteronbristen.

Behandlingen inleds oftast med testosterongel (Tostrex).

Hos äldre män med kliniska symtom och fynd kombinerat med minst två testosteronvärden under 7 nmol/L kan behandling medföra begränsade positiva effekter på kroppssammansättning och livskvalitet i form av bland annat förbättrat libido, ökad energi och minskade sömnsvårigheter. Effekterna på dessa symtom är dock enligt flera studier begränsade. Eventuella kardiovaskulära effekter, såväl negativa som positiva, har inte kunnat visas på ett övertygande sätt även om en studie har visat ökad kardiovaskulär morbiditet vid behandling av äldre män med relativt höga testosterondoser.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Bhasin S, Cunningham GR, Hayes FJ, Matsumoto AM, Snyder PJ, Swerdloff RS et al. Testosterone therapy in men with androgen deficiency syndromes: an Endocrine Society clinical practice guideline. Task Force, Endocrine Society. J Clin Endcrinol Metab 2010;95:2536-59 PubMed
  2. Guidelines on male hypogonadism. G.R. Dohle (Chair), S. Arver, C. Bettocchi, T.H. Jones, S. Kliesch, M. Punab. European Association of Urology 2015.
  3. Cunningham GR, Toma SM. Clinical review: Why is androgen replacement in males controversial? J Clin Endocrinol Metab 2011;96(1):38-52. PubMed
  4. Basaria S, Coviello AD, Travison TG, Storer TW, Farwell WR, Jette AM et al. Adverse events associated with testosterone administration. N Engl J Med 2010;363:109-22. PubMed
  5. Vårdinformation i StorStockholm. Testosteronbrist hos män (manlig hypogonadism). Viss
  6. Snyder PJ, Bhasin S, Cunningham GR, Matsumoto AM, Stephens-Shields AJ, Cauley JA et al. Effects of Testosterone Treatment in Older Men. N Engl J Med. 2016 Feb 18;374(7):611-24. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar