Barn och läkemedel

 

Få läkemedelsstudier har gjorts på barn. Läkemedelsrekommendationer till barn baseras därför i stor utsträckning på långvarig klinisk erfarenhet. I avsaknad av dokumentation är tillverkarna återhållsamma med att rekommendera sina produkter för denna patientgrupp. Förskrivning utanför godkänd åldersgrupp och indikation, så kallad ”off-label”-förskrivning, är vanligt förekommande.

.

.

.

Ordinationen ska följa dosrekommendationer baserade på ålder, vikt eller kroppsyta. Läkemedelsomsättningen hos nyfödda och spädbarn upp till ungefär sex månaders ålder är ofta långsammare än hos äldre barn och vuxna. Förskolebarn har ofta en effektiv elimination av läkemedel, vilket kan innebära att de behöver en högre dos per kg kroppsvikt och/eller kortare doseringsintervall än vuxna. För somliga läkemedel spelar ärftliga egenskaper (genotyp) eller interaktion med andra läkemedel en avgörande roll för dosbehovet. För vissa läkemedel, t.ex. antiepileptika, kan doseringen precis som för vuxna behöva styras utifrån plasmakoncentrationsmätningar av läkemedlet.

Ju yngre barn, desto svårare är det att identifiera biverkningar. Fysiologiska förhållanden och läkemedelsmetabolism skiljer sig mellan barn och vuxna. Detta innebär att barn kan drabbas av andra biverkningar än vuxna. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Det kan vara svårt att få små barn att ta sina läkemedel. Följsamheten påverkas av barnets ålder och förmåga till medverkan i behandlingen, vårdnadshavarens motivation, läkemedlets beredningsform samt läkarens och sjuksköterskans engagemang.

•    Försök med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Många orala lösningar,
     framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar ofta barnets
     förmåga att svälja tabletter. Det är bra om barnet redan på mottagningen
     kan prova läkemedel i tablettform.

•    Det är lättare att svälja tabletter med någon trögflytande vätska med
     ”klumpar” i, till exempel fruktyoghurt. Det finns också produkter på
     apoteket som förser tabletten med ett tunt, smaksatt överdrag som kan
     underlätta sväljning. Efter tablettintaget ska barnet dricka vätska.

•    Vissa tabletter får inte delas eller krossas. Kortfattad delbarhetsinformation
      finns på Fass.

•    All inhalationsbehandling behöver noga övas vid insättning och repeteras
     vid återbesök.

 

Se även:

ADHD hos barn och vuxna i avsnittet Psykiatri
Astma hos barn och ungdomar i avsnittet Andningsvägar
Bipolär sjukdom hos barn och ungdomar i avsnittet Psykiatri
Depression hos barn och ungdomar i avsnittet Psykiatri
Epilepsi hos barn och ungdomar i avsnittet Neurologi
Förstoppning hos barn i avsnittet Matsmältningsorgan
Infektioner hos barn i avsnittet Infektioner
Migrän hos barn och ungdomar i avsnittet Neurologi
Nikotinberoende hos barn och ungdomar i avsnittet Psykiatri
Psykos hos barn och ungdomar i avsnittet Psykiatri
Status epilepticus, initial behandling barn och ungdomar i avsnittet Neurologi
Sömnstörningar hos barn och ungdomar i avsnittet Psykiatri
Tillfällig behandling av orostillstånd hos barn och ungdomar i avsnittet Psykiatri
Tvångssyndrom och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar i avsnittet Psykiatri
Vaccination av barn i avsnittet Vaccinationer
Ångestsyndrom hos barn och ungdomar i avsnittet Psykiatri