Anestesi

Hälsosamma levnadsvanor
Hälsosamma levnadsvanor inför anestesi och operation minskar postoperativa komplikationer. Främst gäller detta rökstopp och avhållsamhet
från alkohol under minst 4 veckor före ingreppet.

.

.

Val av lokalanestetikum görs utifrån önskad effektduration och risk för toxicitet.

Ytanestesi av intakt hud eller vid bensår

Emla, Tapin

kräm, plåster

Slemhinneanestesi

Xylocain

gel, spray

Infiltrationsanestesi och perifera blockader

Adrenalintillsats ger förlängd duration. Relativt kontraindicerat vid dålig perifer cirkulation och preoperativ ischemi i fingrar och tår.

Xylocain
Xylocain adrenalin

Specialiserad vård

Intravenös regional anestesi

Citanest

Lägre kardiotoxicitet än övriga lokalanestetika.

Specialiserad vård

Postoperativt illamående och kräkning

ANTIEMETIKA

Betapred

inj

Droperidol Carino

inj

Ondansetron ..., Zofran

inj

Ondansetron ..., Zofran Zofron

tablett

Se Postoperativt illamående och kräkning, Janusinfo.