Tillbaka

oxikodon
Oxikodon Depot …, Oxycontin

2017-12-14 Expertråd geriatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Opioidkänslig smärta

Förbehåll / Kommentar

Oxikodon har dokumenterad smärtlindrande effekt vid akut opioidkänslig smärta och vid cancerrelaterad smärta. Vid icke-cancerrelaterad smärta är dokumentationen inte lika omfattande. Det finns smärttillstånd som inte är opioidkänsliga varför noggrann uppföljning och utvärdering av behandlingen är nödvändig.

Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar, bland annat sedering, kognitiva störningar och urinretention Rekommenderad startdos av långverkande oxikodon till äldre är 5mg 2 gånger dagligen. Utvärdera effekt och biverkningar kontinuerligt - om behandlingsmålen inte uppnås ska läkemedlet trappas ut.

Plasmakoncentrationen av oxikodon är högre hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min) jämfört med patienter med normal njurfunktion och dosen bör reduceras.

Behandling vid icke-akut smärta kan inledas med låg dos långverkande oxikodon utan föregående dostitrering med kortverkande oxikodon. Kortverkande oxikodon kan användas vid smärtgenombrott hos patienter som får långverkande oxikodon.

Profylax mot illamående kan övervägas under några dagar. Profylax mot förstoppning ges under hela behandlingsperioden.

Samtidig användning av opioider och bensodiazepiner eller andra läkemedel med sederande effekt bör undvikas. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nyligen utfärdat en stark varning mot att kombinera dessa läkemedelgrupper, baserat på ett antal studier kring läkemedelsrelaterade dödsfall i amerikanska material.

Alla opioider medför beroenderisk.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.
Miljörisk vid användning av oxikodon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Som grupp är effekten av opioidanalgetika jämförbar, men på individnivå kan det finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan oxikodon och morfin. Det kan vara av värde att kunna byta mellan olika opioidpreparat. Oxikodon kan vara ett alternativ till vissa patienter som har fått biverkningar av morfin. En fördel för oxikodon jämfört med morfin är att behovet av dosanpassning vid nedsatt njurfunktion är något lägre och att biotillgängligheten är högre.

Vidare är dokumentationen för per oralt oxikodon jämfört med per oralt morfin, vid bland annat postoperativ smärta, mera omfattande.

Oralt oxikodon och oralt morfin är inte helt ekvipotenta. För ekvieffektiva doser vid opioidbyte, se Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation 2017, tabell III, sid 42.  

Effekten av en engångsdos oxikodon 10 mg plus paracetamol 650 mg, uttryckt som NNT är 2,7 (2,4 till 3,2), vilket är jämförbart med 400 mg ibuprofen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Mucci-LoRusso P, Berman BS, Silberstein PT, Citron ML, Bressler L, Weinstein SM et al. Controlled-release oxycodone compared with controlled-release morphine in the treatment of cancer pain: a randomized, double-blind, parallel-group study. Eur J Pain. 1998;2(3):239-49. PubMed 
  2. Schmidt-Hansen M, Bennett MI, Arnold S, Bromham N, Hilgart JS.Oxycodone for cancer-related pain. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Aug 22;8:CD003870. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för geriatriska sjukdomar