Tillbaka

sertralin
Sertralin..., Oralin, Sertrone, Zoloft

2017-12-14 Expertråd geriatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Långvarig ångest

Förbehåll / Kommentar

Patienter med ångest bör utredas. Både somatiska och psykiska sjukdomar, demenssjukdomar samt läkemedel,kan orsaka ångestsymptom vilket bör beaktas. Uppföljning av behandlingseffekten är viktig.
Sertralin tycks ha låg risk för påverkan av QT-tiden men ska användas med försiktighet tillsammans med andra läkemedel där QT-tidsförlängning är en vanlig biverkan. I synnerhet gäller detta om patienten har andra riskfaktorer såsom hypokalemi eller bradykardi.
Sertralin ökar risk för blödning och bör därför användas med försiktighet tillsammans med andra läkemedel som ökar blödningsrisken. Hyponatremi är en känd biverkan där äldre förefaller särskilt känsliga.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept

Sertralin är miljöklassificerat. Sertralin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

De flesta antidepressiva läkemedel/läkemedel vid ångestsyndrom påverkar miljön. Ur ett medicinskt perspektiv är SSRI att betrakta som basläkemedel vid läkemedelsbehandling av ångestsyndrom.

Motivering

SSRI är förstahandsval vid farmakologisk behandling av depression hos äldre, där ångest kan vara ett delsymtom. SSRI kan också vara effektivt vid orostillstånd vid demenssjukdom. Förskrivarna inom SLL har stor erfarenhet av behandling med sertralin vid dessa indikationer.
Sertralin har visats ha effekt vid depression, GAD, paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom hos vuxna men specifik dokumentation för behandling av äldre från 75-80 års ålder svag eller obefintlig, och i de flesta fall behandlas äldre genom extrapolering av resultat från yngre vuxna. Exempelvis saknas dokumentation för vilket SSRI som är att föredra till äldre vid ångestsyndrom. I många fall förekommer dock ångest och depressiva symtom samtidigt i den här åldersgruppen, och det är vanligt att man inte riktigt särskiljer diagnoserna och behandlingen hos de allra äldsta.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av ångestsyndrom. SBU-rapport 171, 2005.
  2. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depession och ångestsyndrom 2017
  3. Läkemedelsverket.Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 2016.

Bedömning utförd av

Expertrådet för geriatriska sjukdomar