Tillbaka

escitalopram
Escitalopram …, Cipralex

2017-12-14 Expertråd geriatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Långvarig ångest

Förbehåll / Kommentar

Patienter med ångest och nedstämdhet bör utredas. Både somatiska och psykiska sjukdomar, demenssjukdomar samt läkemedel,kan orsaka depressiva symptom och bör beaktas. Uppföljning av behandlingseffekten är viktig.
Dygnsdosen av escitalopram bör inte överskrida 10 mg hos personer över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet. Escitalopram ska inte kombineras med läkemedel där QT-tidsförlängning är en vanlig biverkan, exempelvis vissa antidepressiva, antimikrobiella och antiarytmiska läkemedel. Förlängd QT-tid hos patienter som behandlas med kolinesterashämmare har rapporterats. Försiktighet rekommenderas därför vid kombinationsbehandling med escitalopram och kolinesterashämmare, särskilt då patienten har andra riskfaktorer exempelvis hypokalemi eller samtidig behandling med andra läkemedel som påverkar QT-tiden.

En ökad blödningsrisk föreligger med escitaopram som därför bör användas med försiktighet tillsammans med andra läkemedel som ökar blödningsrisken. Hyponatremi är en känd biverkan där äldre förefaller särskilt känsliga.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Escitalopram är miljöklassificerat. Escitalopram bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel. 

De flesta antidepressiva läkemedel/läkemedel vid ångestsyndrom påverkar miljön. Ur ett medicinskt perspektiv är SSRI att betrakta som basläkemedel vid läkemedelsbehandling av ångestsyndrom.

Motivering

SSRI är förstahandsval vid farmakologisk behandling av långvarig ångest och depression hos äldre. SSRI kan också vara effektivt vid orostillstånd vid demenssjukdom.
Escitalopram innehåller den aktiva komponenten av racematet citalopram. Escitalopram har visats ha effekt vid depression, GAD, paniksyndrom, social fobi och tvångssyndrom hos vuxna. Med få undantag är dokumentationen gällande depressionsbehandling av äldre (från 75-80 års ålder) svag eller obefintlig och i de flesta fall behandlas äldre genom extrapolering av resultat från yngre vuxna. Exempelvis saknas dokumentation för vilket SSRI som är att föredra till äldre vid ångestsyndrom. I många fall förekommer dock ångest och depressiva symtom samtidigt i den här åldersgruppen, och det är vanligt att man inte riktigt särskiljer diagnoserna och behandingen hos de allra äldsta.

Vid byte till escitalopram från citalopram är det mycket viktigt att säkerställa att dosen halveras då substanserna inte är ekvipotenta. Dygnsdosen av escitalopram bör inte överskrida 10 mg hos personer över 65 år.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas. Nyhet. 2011-11-24
  2. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Behandling av ångestsyndrom. SBU-rapport 171, 2005.
  3. Läkemedelsverket.Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 2016. Läkemedelsverket
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017

Bedömning utförd av

Expertrådet för geriatriska sjukdomar