Tillbaka

donepezil
Donepezil ..., Aricept

2017-12-14 Expertråd geriatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Symtomatisk behandling vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom.

Förbehåll / Kommentar

Patienter med kognitiv störning bör utredas. Andra sjukdomar och läkemedel som kan orsaka kognitiv försämring, bör uteslutas. Gastrointestinala biverkningar förekommer måttligt, framförallt initialt. Uppföljning med utvärdering av behandlingseffekten är viktig.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.
Donepezil är miljöklassificerat. 

Motivering

Flera metaanalyser visar att donepezil kan stabilisera och senarelägga försämringen av globala och kognitiva funktioner vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom.

Effekten av olika kolinesterashämmare bedöms som likvärdig. Preparatet har dokumentation för svår Alzheimers sjukdom och rekommenderas därför även vid svår Alzheimer, till skillnad mot övriga kolinesterashämmare.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Demenssjukdomar. SBU Rapport 2006.
  2. NICE. Donepezil, galantamine, rivastigmine and memantine for the treatment of Alzheimer´s disease. Review of NICE technology appraisal guidance 111, 2011. NICE guidance
  3. Birks J, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer´s disease. The Cochrane Library 2007 Issue 4, CD001190. Interscience
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2017
  5. Läkemedelsverket. Aricept produktmonografi
  6. Winblad B, Kilander L, Eriksson S, Minthon L, Båtsman S, Wetterholm AL et al. Donepezil in patients with severe Alzheimer's disease: double-blind, parallel-group, placebo-controlled study. Lancet. 2006;367(9516):1057-65. PubMed
  7. Howard R, McShane R, Lindesay J, Ritchie C, Baldwin A, Barber R et al. Donepezil and memantine for moderate-to-severe Alzheimer's disease. N Engl J Med. 2012;366(10):893-903. PubMed    

Bedömning utförd av

Expertrådet för geriatriska sjukdomar