Vaccinationer

 

Rekommendationer för vaccination av barn och särskilda riskgrupper
finns på Janusinfo och Vårdgivarguiden.

.

Se Barnvaccinationer, Janusinfo. Dokumentet innehåller information
om de flesta vacciner, inklusive dosering, intervall, administrationssätt,
och hur vacciner kan kombineras. Det finns även information
om sjukdomarna som ska förebyggas. Informationen kan appliceras på
vuxna i de fall där det är aktuellt, förutom avseende doseringar.

Tabell vaccination av barnKomplettering av ofullständigt vaccinerade barn

Se Komplettering ofullständigt vaccinerade barn, Vårdgivarguiden. Dokumentet innehåller förslag på kompletterande vaccinationsschema beroende på ålder och vaccinationsstatus.

Pneumokockvaccination för barn från 2 års ålder och vuxna med stor risk för att drabbas av pneumokockinfektion

Se Pneumokocker – vaccinering av riskgrupper, Vårdgivarguiden.
Barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar har en ökad risk att
insjukna i svår pneumokockinfektion. Dokumentet innehåller information
om när och hur polysackaridvaccin respektive konjugatvaccin
ska användas till barn och vuxna som har ökad eller mycket stor risk för
pneumokockinfektion.

Influensavaccin till personer i alla åldrar med underliggande sjukdomar

Barn och vuxna med vissa kroniska sjukdomar har en ökad risk att
insjukna i svår influensainfektion. På Vårdgivarguiden finns information
om vilka riskgrupper det gäller och vilken dosering som är aktuell
för barn respektive vuxna.

Splenektomerade: vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi

Se Splenektomerade, vägledning för vaccination av vuxna patienter
inför eller efter splenektomi
, Janusinfo. Splenektomi ökar
risken för allvarliga infektioner med kapslade bakterier till exempel
pneumo- och meningokocker. Vägledningen är övergripande och andra
scheman/vacciner kan vara aktuella för vissa patientgrupper,
till exempel vid hematologiska sjukdomar.

Fästingburen hjärninflammation (TBE): rekommendationer för vaccination av immunsupprimerade

Se TBE-vaccination, Vårdgivarguiden. Riktlinjerna för TBEvaccinering
skiljer sig åt beroende på om personen är immunsupprimerad
eller inte, när grundvaccination påbörjas.

Se Vaccinationer, Infpreg. Att ta ställning till om ett vaccin skall ges under graviditet kräver en sedvanlig bedömning av nytta och risker. Nyttan är att skydda den gravida kvinnan mot befarad smitta och infektion. Vaccination av en gravid kvinna kan ibland även rekommenderas för att skydda hennes kommande spädbarn mot infektion.

Vaccination mot influensa för gravida

Vaccination av gravida skyddar framför allt kvinnan mot svår sjukdom
och intensivvård och rekommenderas från vecka 17 men så länge inte
influensasäsongen startat kan vaccinationen senareläggas. Vaccination
skyddar också mot för tidig födsel och det nyfödda barnet får skydd
mot svår sjukdom under sina första levnadsmånader. Gravida med
underliggande kroniska sjukdomar ska däremot vaccineras så snart
som möjligt under influensasäsong, även om detta sker innan vecka
17. Information finns på Vårdgivarguiden.

Den årliga vaccinationskampanjen mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion

Kampanjen riktar sig bl.a. till personer som är 65 år eller äldre.
Information finns på Vårdgivarguiden.

Fästingburen hjärninflammation (TBE): rekommendationer för vaccination av personer över 60 år

Se TBE-vaccination, Vårdgivarguiden. Riktlinjerna för TBE-vaccinering
skiljer sig åt beroende på om personen fyllt 60 eller inte, när grundvaccination påbörjas.

Vaccination mot herpes zoster (bältros)

Se Vägledning för användning av Zostavax-vaccin mot bältros, Janusinfo. Rekommendationen rör vaccin mot herpes zoster, och dess komplikation postherpetisk neuralgi. Det är godkänt för personer som är 50 år och äldre.

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.