Smärta och inflammation

 

All smärtbehandling ska vara individanpassad. Lägsta effektiva dos ska användas. Effekten ska utvärderas fortlöpande och behandlingen omprövas om behandlingsmålet inte nås. Läkemedel utgör ofta endast en del av smärtbehandlingen. Icke-farmakologisk behandling och fysisk aktivitet är viktigt, inte minst vid långvarig smärta. 

Smärtbehandling hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Migrän hos vuxna, se avsnittet Neurologi.

Migrän hos barn och ungdomar, se avsnittet Neurologi.

 

.

.

.

Vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation.

PARACETAMOL

Paracetamol …, Alvedon Pamol
Panodil
Paracut

Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider.

COX-HÄMMARE, NSAID

I första hand

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

I andra hand

Ibuprofen ..., Brufen Ibumax
Ibumetin
Ipren
Brufen Retard
Orudis Retard

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra.  Se Kombinationen lågdos-ASA och ibuprofen bör undvikas, Janusinfo.

För ulcusprofylax vid behandling med COX-hämmare se Ulcusprofylax i avsnittet Matsmältningsorgan.

För behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel. 

Specialiserad vård

För parenteralt bruk

Toradol
Paracetamol Fresenius Kabi

inf

Intravenöst paracetamol används endast om paracetamol har
betydelsefull effekt när annat administreringssätt inte är möjligt.

Undvik samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepiner. Läs mer »

OPIOIDANALGETIKA

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan överlämnats till kollega.

All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein
medför risk för beroende. Opioider har i de flesta fall ingen plats vid
långvarig icke-cancerrelaterad smärta.

Vid akut smärta är målet främst smärtlindring men vid längre tids opioidbehandling eftersträvas företrädesvis förbättrad funktion och livskvalitet. Om dessa behandlingsmål inte uppnås ska behandlingen avslutas.

Vid akut smärta ska minsta möjliga förpackning förskrivas utifrån planerad behandlingstid. Behandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3 till 5 dygn. 

Morfin …

kortverkande tablett, inj

Dolcontin

långverkande

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande tablett, inj

Oxikodon Depot ..., Oxycontin

långverkande

Buprenorphine ..., Buprefarm Norspan

plåster

Den analgetiska effekten av buprenorfin 5 mikrog/tim motsvarar uppskattningsvis en peroral dygnsdos av 10 mg oxikodon eller 20 mg morfin.

Endast för korttidsbruk

Behandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3 till 5 dygn och bör inte pågå längre än 2 veckor vid ett och samma smärttillstånd.

Paracetamol/Kodein …, Altermol Citodon
Codalvonil
Panocod

Kodein i sig är inte analgetiskt utan effekten beror på omvandling till
morfin som sker i varierande grad. Hos flertalet omvandlas cirka
10 procent av kodeinet till morfin men hos några omvandlas nästan allt
kodein till morfin medan vissa inte får någon omvandling alls.

Kodein rekommenderas inte alls till barn (<18 år), kvinnor som ammar
och äldre.

Se även Rekommendationer för opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta, Viss.

Specialiserad vård

Cancerrelaterad smärta

Vid cancerrelaterad smärta då peroral opioidbehandling är olämplig

Fentanyl …, Durogesic Matrifen

plåster

Vid cancerrelaterad smärta då infusion av morfin eller oxikodon medför för stor volym

Palladon

inf

Se även Smärtbehandling med transdermalt fentanyl, Janusinfo.

Smärtbehandling hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

 

Opioidinducerad förstoppning

Profylaktisk behandling mot förstoppning ska övervägas från första behandlingsdagen.

Grundbehandling

Lacrofarm, Laxido Laxiriva
Laxogol
Movicol
Moxalole
Omnicol

Tilläggsbehandling
Motorikstimulerande laxantium vid behov.

Cilaxoral

Opioidinducerat illamående

Profylaktisk behandling mot illamående bör övervägas från första behandlingsdagen. När illamåendet upphör, vanligen inom 7–14 dagar, kan försök till nedtrappning göras.

Postafen

Utsättning av opioider

För att minska risken för abstinenssymtom bör utsättning ske långsamt.
Se Rekommendationer för utsättning av opioider, Janusinfo.

Läkemedelsbehandling som isolerad åtgärd är sällan framgångsrik vid generaliserade smärttillstånd, till exempel fibromyalgi. Om läkemedelsbehandling anses indicerad kan tricykliska antidepressiva prövas inom ramen för en multiprofessionell handläggning i team.

Amitriptylin …, Saroten

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet. 

Rekommendationen avser perifer (t.ex. diabetespolyneuropati, postherpetisk
neuralgi) och central neuropatisk smärta (t.ex. efter stroke).

Se även Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta, Läkemedelsverket.

I första hand

Amitriptylin …, Saroten

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet. 

I andra hand

Gabapentin 1A Farma

Se även Smärtbehandling hos äldre i avsnittet Äldre och läkemedel

Tegretol
Tegretal Retard
, Tegretol Retard

 

Hälsosamma levnadsvanor

 Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.

•   Fysisk aktivitet, särskilt styrketräning, ger lägre sjukdomsaktivitet.
•   Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken för komorbiditet. Erbjud     stödjande insats. Se Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.
• Fysisk aktivitet, särskilt styrketräning, ger lägre sjukdomsaktivitet.
• Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken förkomorbiditet. Erbjud stödjande insats. Nikotinberoende, se avsnittet Psykiatri

STEROID FÖR INTRA- OCH EXTRAARTIKULÄR INJEKTION

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.
• Fysisk aktivitet, särskilt styrketräning, ger lägre sjukdomsaktivitet.
• Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken för
komorbiditet.
Erbjud stödjande insats. Nikotinberoende sid 112
Depo-Medrol

STEROID FÖR INTRAARTIKULÄR INJEKTION

PERORAL STEROID

Vid specifika inflammatoriska tillstånd, till exempel polymyalgia reumatica.

Prednisolon ...

Vid steroidbehandling längre än tre månader, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

Specialiserad vård

Reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

Methotrexate ..., Metotab

tablett

Metoject
Metojectpen

inj

TNF-HÄMMARE

Benepali
Inflectra, Remsima

* Inflectra är upphandlat för SLL 2017. Inflectra och Remsima är utbytbara enligt Läkemedelsverket och kan bli föremål för generisk substitution vid förskrivning på recept.

Kombination av TNF-hämmare och metotrexat rekommenderas.

 

Hälsosamma levnadsvanor

 •  Patienten bör stimuleras till att minimera intaget av alkohol, särskilt öl och sprit, samt     minska intaget av purinrika födoämnen, t.ex inälvsmat,vissa fisksorter samt vissa            grönsaker som t.ex spenat och sparris.
•   Fysisk aktivitet är mycket viktigt, dock utan excessiv muskelbelastning.
•   Överviktiga patienter bör gå ner i vikt.

Akut behandling

Vid behandling av akut gikt är COX-hämmare, kortison och kolkicin effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, komorbiditet (som hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom) och övrig medicinering.

Naproxen …, Alpoxen Pronaxen
Prednisolon ...
Depo-Medrol

inj

Kolkicin, Colrefuz

Profylax

Allopurinol …, Zyloric

Se även Gikt, Viss.

Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation, Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation;
www.lakemedelsverket.se

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.