Osteoporos

Hälsosamma levnadsvanor

Viktiga livsstilsfaktorer/åtgärder för prevention och behandling av osteoporos: 

•   Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insats. se
    Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•   Väl sammansatt kost och normal kroppsvikt (lågt BMI är en riskfaktor
    för osteoporosfraktur).
•   Regelbunden fysisk aktivitet. Överväg FaR; www.viss.nu eller
    www.fyss.se.
•   Undvik överkonsumtion av alkohol. Erbjud rådgivande samtal vid          riskbruk.
•   Fallprevention.


Osteoporos, Viss
Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

 

.

Benresorptionshämmande läkemedel ges i kombination med kalcium
och D-vitamin till patienter med hög risk för frakturer. För bedömning av frakturrisk kan WHO:s verktyg FRAX användas.
Dålig tandstatus åtgärdas före behandling för att minska risken för osteonekros i käkben.

I första hand

BISFOSFONATER

Alendronat … Veckotablett, Alenat Veckotablett Fosamax Veckotablett
Zoledronsyra …, Zoledronic Acid... Aclasta inf

inf 5 mg

 

Endast för patienter med GFR över 35 ml/min. Intag av peroral bisfosfonat
och kalcium ska ske vid skilda tidpunkter för att inte försämra
absorptionen av bisfosfonat. Ompröva bisfosfonatbehandlingen efter
3–5 år då behandlingseffekten kvarstår lång tid efter utsättning. Vid mycket hög frakturrisk kan längre behandlingstid övervägas.

I andra hand

Till patienter som har intolerans för ovanstående bisfosfonatpreparat eller har GFR under 35 ml/min samt patienter med nedsatt allmäntillstånd där
en influensalik reaktion bedöms medicinskt riskabel. Beakta risken för hypokalcemi vid grav njurfunktionsnedsättning (GFR under 35 ml/min).

.

I andra hand

Till patienter som har intolerans för ovanstående bisfosfonatpreparat eller har GFR under 35 ml/min samt patienter med nedsatt allmäntillstånd där
en influensalik reaktion bedöms medicinskt riskabel. Beakta risken för hypokalcemi vid grav njurfunktionsnedsättning (GFR under 35 ml/min).

.

ÖVRIGA BENRESORPTIONSHÄMMARE

Prolia

inj

Effekten av denosumab upphör efter utsättning.

Ge supplement endast till patienter med bristande kalciumintag och/eller risk för         D-vitaminbrist , samt till dem som behandlas med kortison eller osteoporosläkemedel. För övriga är det inte visat att den medicinska vinsten överstiger riskerna.

Kalcipos-D forte

tablett

Calcichew-D3 Citron, Kalcipos-D forte Recikalc-D forte

tuggtablett

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.