.

Vätsketerapi och nutrition

Specialiserad vård

När peroral/enteral vätskebehandling inte är tillräcklig rekommenderas i första hand kristalloida lösningar intravenöst. För barn hänvisas till lokala riktlinjer.

KRISTALLOID LÖSNING

Ringer-Acetat Baxter Viaflo

Vid terapisvikt bör patienten bli föremål för ett multidisciplinärt omhändertagande.

För elektrolyttillsatser, se Infusionskoncentrat nedan.

Se även Begränsa den kliniska användningen av hydroxyetylstärkelse (HES), Janusinfo.

Parenteral nutrition inleds när eventuell intorkning och cirkulationsstörning åtgärdats och när peroral/enteral nutrition inte är tillräcklig. För barn hänvisas till lokala riktlinjer.

Basal glukostillförsel

.

GLUKOSLÖSNING

Glukos Braun 50 mg/ml Na40+K20

Nutritionsbehandling

Rekommendationerna gäller akut och kroniskt sjuka med undantag av intensivvårdspatienter. Gravt undernärda patienter kräver specialistkonsultation vid insättning av nutritionsbehandling.

Enteral nutrition är förstahandsval för nutritionsbehandling. Endast vid icke-fungerande mag-tarmkanal eller otillräckligt enteralt/peroralt födointag är parenteral nutrition indicerad.

Om patienten bedöms vara malnutrierad bör nutritionsbehandling inledas omgående och med stegvis upptrappning under flera dygn till önskat kalorimål. Annars kan tillförsel av glukoslösning innehållande elektrolyter vara tillräckligt under 3–4 dagar. B-vitaminbrist är vanligt i flera patientgrupper. Lindrig brist kräver tillsats av Soluvit till glukoslösning medan uttalad brist kräver substitutionsbehandling med tiamin intravenöst eller intramuskulärt.

Parenterala näringslösningar/trekammarpåsar innehåller glukos, aminosyralösning och fettemulsion och finns för tillförsel via perifer eller central ven.

Tillsats av spårämnen och vitaminer görs till parenteral nutrition. Tillsatser av elektrolyter ska göras enligt den enskilde patientens behov då även magnesium och fosfat bör kontrolleras. Elektrolytfria lösningar ska normalt inte användas.

Ordination av nutritionslösning/trekammarpåse görs utifrån patientens vätske- och energibehov. Basalt vätskebehov hos vuxen är 30 ml/kg/dygn. Energibehovet för sängliggande patienter är 20–25 kcal/kg/dygn, för uppegående patienter 25–30 kcal/kg/dygn.

Näringslösningar/trekammarpåsar skiljer sig framför allt åt avseende fettemulsion. Det saknas evidens för att valet av parenteral nutritionslösning påverkar morbiditet och mortalitet. Fiskolja/omega-3-fettsyror är ofullständigt studerade vad gäller effekter, bieffekter och dosering och rekommenderas därför inte för rutinmässig användning.

För detaljerad information avseende nutritionsbehandling för olika patientkategorier hänvisas till Espen guidelines.

 

.

3-KAMMARPÅSE

Nutriflex Lipid Peri, Nutriflex Lipid Plus Nutriflex Lipid Special

Preparat innehållande fiskolja/omega-3-fettsyror rekommenderas inte. Se även Omega-3-fettsyror i parenteral nutrition sällan indicerat, Janusinfo.

För total parenteral nutrition ska elektrolyter, vitaminer och spårämnen tillsättas.

.

VITAMINER

Vattenlösliga

Soluvit
Tiacur, Tiamin Ebb

Fettlösliga

Vitalipid Adult

SPÅRÄMNEN

Addaven

INFUSIONSKONCENTRAT - tillsatser

Addens-Kaliumklorid
Addex-Magnesium
Addex-Natriumklorid

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.