Matsmältningsorgan

Det finns en generell överförskrivning av PPI. Behandling med PPI är olämplig vid magont utan känd orsak.

Indikationer för PPI:

- Gastroesofageal refluxsjukdom
- Ulcussjukdom
- Ulcusprofylax

Ompröva alltid PPI-behandling vid receptförnyelse. Eftersträva lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid. PPI har associerats med ökad risk för pneumoni, frakturer och svår tarminfektion (Clostridium difficile). Avslutande av PPI-behandling kan medföra symtom på förhöjd syrasekretion (rebound). PPI-behandling kan avslutas utan nedtrappning, men om det inte lyckas kan nedtrappning provas. Vid eventuella utsättningssymtom ges antacida.

Våga sätt ut protonpumpshämmare om tydlig indikation saknas. Läs mer »

.

.

Vid längre tids refluxbesvär bör syrahämmande läkemedel övervägas. Lägsta möjliga dos ska eftersträvas. Vid tveksamhet om diagnos bör gastroskopi göras. Det diagnostiska utbytet av gastroskopi försämras av pågående behandling med protonpumpshämmare.

Hälsosamma levnadsvanor
Vid refluxsjukdom finns evidens för positiv effekt av viktnedgång hos överviktiga, samt av höjd huvudända under sömn.

Vid måttliga besvär eller i väntan på gastroskopi

Ranitidin …

vid behov

Vid uttalade besvär

Omeprazol …, Omecat Omestad
Omezolmyl

HP-positivt duodenal- och ventrikelulcus

Omeprazol …, Omecat Omestad
Omezolmyl
Amoxicillin …, Amimox
Clarithromycin …, Klacid


Omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2
i 7 dygn.

Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

Vid terapisvikt eller Pc-allergi

Omeprazol …, Omecat Omestad
Omezolmyl
Clarithromycin …, Klacid


Omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 + klaritromycin 500 mg x 2
i 7 dygn.

Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

HP-negativt duodenal- och ventrikelulcus

Omeprazol …, Omecat Omestad
Omezolmyl


Duodenalulcus: 20 mg x 1 i 2 veckor.
Ventrikelulcus: 20 mg x 1 till gastrokopiverifierad utläkning.

Eradikering av HP är olämpligt vid oklar buksmärta, funktionell dyspepsi och gastroesofageal refluxsjukdom.

Se även Dyspeptiska besvär, Viss.

Hos patienter som tidigare haft ulcus kan profylax med protonpumpshämmare övervägas vid långtidsbehandling med ASA eller COX-hämmare. Glukokortikoidbehandling ensamt motiverar inte profylax med protonpumpshämmare.

Se även Blödande magsår, www.sbu.se

Mycostatin, Nystimex

Specialiserad vård

Esofageal candidiasis

Fluconazol …, Diflucan Solona

kapsel

Metoklopramid …, Primperan

Rörelsesjuka

Förebyggande

Postafen

 
Cytostatikainducerat illamående, se avsnittet Onkologi.
Graviditetsillamående, se avsnittet Graviditet och amning.
Migrän, se avsnittet Neurologi.
Opioidinducerat illamående, se avsnittet Smärta och inflammation.
Postoperativt illamående, se avsnittet Anestesi.

Loperamid …, Dimor Imodium

Verifiera diagnosen med blodprovet 7-OH-kolestenon före behandling. Värdet är förhöjt vid koleretisk diarré.

Quantalan, Questran
Questran Loc

Hälsosamma levnadsvanor

•   Kost med högt fiberinnehåll (20-30 g dagligen).

•   Regelbunden motion, till exempel löpning eller rask promenad.

I första hand

Vi-Siblin, Vi-Siblin S
Inolaxol

I andra hand

Laktulos …, Duphalac
Lacrofarm, Laxido Laxiriva
Laxogol
Movicol
Moxalole
Omnicol

Tilläggsbehandling vid behov

Microlax
Cilaxoral


Kan användas även för långtidsbehandling utan risk för påverkan på den normala tarmfunktionen.

Opioidinducerad förstoppning, se avsnittet Smärta och inflammation.

I första hand

Laktulos …, Duphalac

I andra hand

Laxido Junior, Movicol Junior

Från 2 års ålder


Se även Förstoppning hos barn, Viss

Fiberrik kost kan lindra besvären både vid IBS-C och IBS-D. Observera dock att flatulensbesvär kan öka med högt fiberintag.

Förstoppning som dominerande avföringsrubbning, IBS-C

I första hand

Vi-Siblin, Vi-Siblin S
Inolaxol

I andra hand

Lacrofarm, Laxido Laxiriva
Laxogol
Movicol
Moxalole
Omnicol


.

.

Diarré som dominerande avföringsrubbning, IBS-D

Loperamid …, Dimor Imodium


.

Buksmärta

Främst vid IBS-D

Amitriptylin …, Saroten


Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Kan orsaka förstoppning och är inte lämpligt vid förstoppningsdominerad IBS. Beakta även övriga antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

Specialiserad vård

Vid svår IBS-C

Constella

Innan symtomatisk behandling av anala besvär inleds bör underliggande allvarlig sjukdom uteslutas.

Symtomatisk behandling

Xyloproct

salva

 

Hälsosamma levnadsvanor

•    Alkohol kan leda till progress av sjukdomen. Erbjud rådgivande samtal vid riskbruk     av alkohol.

•   Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insats. Se Nikotinberoende i
     avsnittet Psykiatri. 

Creon 25000
Creon 40000

Specialiserad vård

Tarmrengöring inför kolonröntgen och koloskopi

.

.

I första hand

.

.I andra hand


Kontraindicerat vid hjärt- eller njursvikt.

Specialiserad vård

Leversjukdomar

Leverencefalopati

I första hand

Laktulos ..., Duphalac

.

.

.

.

I andra hand - tillägg av

Xifaxan

Recidiverande ascites

Spironolakton ..., Aldactone

Vid behov tilläggsbehandling med

Furosemid ..., Furix, Impugan

Portal hypertension

Propranolol ..., Inderal

Primärprofylax mot blödning

Primär biliär kolangit (PBC)

Autoimmun hepatit

I första hand

Prednisolon...

Vid steroidbehandling längre än tre månader, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet osteoporos.

I andra hand - tillägg av

Azatioprin ..., Imurel

I tredje hand

Budenofalk

enterokapsel

Adoport, Adport

Specialiserad vård

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor

•   Rökstopp. Erbjud patienter med Crohns sjukdom strukturerad rökavvänjning.
     Se Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

I första hand

5-ASA

Asacol, Lixacol

tablett

Asacol, Mesasal

supp

Pentasa tablett, rektalsusp,supp
Pentasa Sachet depotgranulat
Salofalk

rektalskum, enterodepotgranulat

STEROIDER

Betapred

inj

Prednisolon Klysma Unimedic
Prednisolon ...

tablett

Vid steroidbehandling längre än tre månader, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

I andra hand

Azatioprin …, Imurel
Budenofalk

enterokapsel

I tredje hand

Humira
Inflectra, Remsima

Inflectra är upphandlat för SLL 2017. Inflectra och Remsima är utbytbara enligt Läkemedelsverket och kan bli föremål för generisk substitution vid förskrivning på recept.

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.