Gynekologi och obstetrik

.

.

Se även
Riktlinjer för behandling med hormonella preventivmetoder, Janusinfo.
Antikonception, Läkemedelsverket.

Kombinerad hormonell antikonception

Hälsosamma levnadsvanor
•    Rökning ökar risken för venös trombos. Se Nikotinberoende i avsnittet
     Psykiatri.
•    Kraftig övervikt ökar risken för venös trombos.

En högeffektiv preventivmetod med ett så gott som hundraprocentigt skydd mot oönskade graviditeter vid korrekt användning. Kombinerade hormonella metoder innehåller oftast det syntetiska östrogenet etinylestradiol samt gestagen. Vid nyförskrivning är monofasiskt lågdoserat p-piller med levonorgestrel förstahandsval, men individuell anpassning är viktig för god följsamhet. Kan påbörjas 6 veckor efter förlossningen av såväl ammande som icke ammande kvinnor.

Positiva hälsoeffekter

•    Minskad smärta vid menstruation.

•    Minskad blödningsmängd, vilket minskar förekomsten av järnbristanemi.

•    Regelbundna blödningar alternativt blödningsfrihet.

•    Minskad förekomst av funktionella ovarialcystor.

•    Minskad risk för äggstocks-, livmoder- och kolorektalcancer.

Negativa hälsoeffekter

•    Ökad risk för venös tromboembolism (VTE). Östrogenkomponenten står
     för den ökade blodproppsrisken och gestagenkomponenten modifierar
     risken. Kombinerade p-piller innehållande levonorgestrel ger lägre risk för
     venös trombos än preparat med övriga gestagener. Den årliga
     trombosincidensen hos friska kvinnor i fertil ålder som inte använder p-piller
     är 2/10 000. För p-pilleranvändare är motsvarande siffra 5−12/10 000 att
     jämföra med incidensen vid graviditet som är 10−30/10 000.

•   Gestageninnehållet varierar med olika preparat och står för huvuddelen av
     de upplevda biverkningarna, såsom bröstsvullnad, humörpåverkan och
     nedstämdhet.

I första hand

Erlibelle, Prionelle
Abelonelle 28, Anastrella 28 Prionelle 28
Rigevidon 28

I andra hand

Cleonita, Daylette Dizminelle
Estrelen
Zelle
Nuvaring

vaginalinlägg

 

Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3-5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt.

Se även Riktlinjer för behandling med hormonella preventivmetoder, Janusinfo.

Gestagena metoder

Den preventiva säkerheten varierar mellan olika gestagena metoder beroende på dos och administrationssätt. Långverkande metoder såsom hormonspiral och p-stav har den högsta preventiva effekten. Någon ökad trombosrisk föreligger inte. Alla östrogenfria metoder kan påbörjas när som helst efter förlossning oavsett amning.

LÅGDOSERADE GESTAGENMETODER

Hormonspiral är den hormonella metod som innebär minst systempåverkan och kan användas oavsett ålder och paritet. Den ger minskad blödningsmängd, minskad förekomst av anemi och minskad risk för livmodercancer. Användning av hormonspiral kan ge upphov till småblödningar initialt och därefter sparsamma blödningar eller amenorré.

Jaydess

hormonspiral

Mirena

hormonspiral

Jaydess har ett lägre hormoninnehåll än Mirena. Jaydess byts vart tredje år, Mirena vart femte år.

Minipiller ger fullgod preventiv effekt till kvinnor över 40 år. Den preventiva säkerheten är sämre än för kombinerade hormonella preventivmedel och rekommenderas därför inte som förstahandsmetod till unga kvinnor.

Mini-Pe

MELLANDOSERADE GESTAGENMETODER

Den preventiva effekten av mellanpiller och p-stav är jämförbar med kombinerade hormonella metoder. P-staven är en långverkande metod och byts var tredje år. Oregelbundna blödningar, humörsvängningar, bröstsvullnad, viktökning och akne är de vanligaste biverkningarna.

Desogestrel ..., Azalia Gestrina
Vinelle
Zarelle
Nexplanon

p-stav

HÖGDOSERADE GESTAGENMETODER

P-spruta som administreras var tredje månad ger ett högeffektivt skydd mot graviditet. Den endogena östrogenproduktionen blir dock så låg att det vid långvarig användning finns en risk för minskad bentäthet, vilket ska beaktas hos tonåringar och kvinnor över 45 år. Amenorré och oregelbundna blödningar är vanligt.

Depo-Progevera, Depo-Provera

inj

.

Icke-hormonell antikonception


KOPPARSPIRAL
Kopparspiral kan rekommenderas till kvinnor oavsett ålder eller paritet. Kopparspiral kan ge riklig menstruation och dysmenorré. 

I första hand

Ellaone

receptfritt

I andra hand

Norlevo

receptfritt

Akut antikonception ska påbörjas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Ellaone i engångsdos har effekt upp till 5 dygn efter samlag. Norlevo i engångsdos har effekt upp till 3 dygn efter samlag. För båda preparaten kan skyddseffekten vara lägre vid hög kroppsvikt. Kopparspiral är mycket effektivt om insättning sker inom 5 dygn efter samlag.

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

Tillägg av paracetamol kan förbättra den smärtlindrande effekten. Även kombinerade hormonella preventivmedel har väldokumenterad effekt vid dysmenorré liksom hormonspiralen Mirena. Kombinerade monofasiska preventivmetoder kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt.

Se även Riktlinjer för behandling med hormonella preventivmetoder, Janusinfo.

Mirena

hormonspiral

Tranexamsyra …, Cyklokapron Cyklonova

Kombinerade hormonella preventivmedel har väldokumenterad effekt. Även naproxen har viss effekt vid riklig menstruation.

Se Riktlinjer för utredning och behandling av gynekologiska blödningsrubbningar, Janusinfo.

Candidainfektion

Fluconazol …, Diflucan Solona

kapsel

Canesten

vaginaltablett

Vid graviditet rekommenderas klotrimazol i första hand.

Bakteriell vaginos

Donaxyl

vaginaltablett

Dalacin

vagitorium, vaginalkräm

Flagyl

tablett, vagitorium Även mot trichomonas

Se Diagnostik och behandling av sjukdomar i vulva och vagina, Janusinfo.

Premenstruell dysforisk störning (PMDS) är ett tillstånd som drabbar 3–5 % av kvinnor i fertil ålder och innebär svåra premenstruella symtom, framför allt irritabilitet, nedstämdhet, inre spänning och affektlabilitet, med en påtaglig inverkan på det dagliga livet. Symtomen avtar helt under första veckan efter menstruation. För diagnos krävs minst fem cykelrelaterade symtom varav minst ett av ovanstående kardinalsymtom. Diagnosen konfirmeras genom dagliga skattningar av symtom under två på varandra följande menstruationscykler.

Behandling med SSRI har i placebokontrollerade studier visat en mycket god effekt vid PMDS. Olika SSRI-preparat förefaller effektmässigt likvärdiga. Läkemedelsbehandling endast under lutealfas är lika effektiv som kontinuerlig behandling.

Escitalopram …, Cipralex Seroplex

(10)-20 mg/dygn

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

50-100 mg/dygn

Se även Premenstruell dysforisk störning (PMDS), Janusinfo

Hormonbehandling av klimakteriebesvär är mycket effektivt och risk-nyttaförhållandet är klart fördelaktigt om behandlingen initieras i nära anslutning till menopaus och begränsas till cirka 5 år. Tre av tio kvinnor i övergångsåldern har så svåra besvär (svettningar, värmevallningar och sömnproblem) att de vill ha behandling. Dessa besvär varar oftast under några år före och efter den sista menstruationen, menopausen. Hormonbehandling kan rekommenderas till kvinnor med symtom som påverkar livskvaliteten negativt. Östrogenbehandling med systemisk effekt ger mycket god symtomlindring vid värmevallningar och svettningar. Vid urogenitala symtom med torra slemhinnor på grund av östrogenbrist har lokal behandling med östrogen god effekt.

Kvinnor med menopaus före 45 års ålder ska, oavsett symtom, alltid erbjudas substitutionsbehandling med medelpotent östrogen till förväntad menopausålder om inga kontraindikationer föreligger.

Alla kvinnor som inte är hysterektomerade och behandlas med medelpotenta östrogenpreparat ska ha gestagentillägg för att skydda endometriet.

Kontraindikationer mot substitution med medelpotenta östrogener är bröst- eller livmodercancer, tidigare venös tromboembolism (VTE), angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke samt allvarlig leversjukdom. Transdermal östrogentillförsel medför mindre leverpåverkan än oral behandling och ökar inte risken för VTE.

Behandlingsprincipen är att använda lägsta effektiva dos under begränsad tid. Längre tids behandling med medelpotenta östrogenpreparat ger en något ökad risk för bröstcancer som blir mätbar efter fem års behandling. Risken är större vid kombinationsbehandling (östrogen + gestagen) jämfört med enbart östrogen.

För kvinnor i åldern 50–59 år har behandlingen flera positiva hälsoeffekter med bland annat gynnsam effekt på benmineralhalten och minskad risk för fraktur samt synes minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Behandlingen bör utvärderas och omprövas regelbundet.

Se Riktlinjer för östrogenbehandling av klimakteriella besvär, Janusinfo.

Fast kombination

GESTAGEN-ÖSTROGENKOMBINATIONER


Sekventiell behandling


Kontinuerlig behandling

Activelle, Cliovelle

Individuell kombination östrogen + gestagen

ÖSTROGEN

Femanest
Estradot

plåster

GESTAGENER

Mirena

hormonspiral

Primolut-Nor

ÖSTROGENER FÖR LOKAL BEHANDLING

Används utan gestagentillägg. Ökar inte risken för bröstcancer.

Oestring

vaginalinlägg

Vagifem

vaginaltablett

Ovesterin

vaginalkräm, vagitorium

Specialiserad vård

Behandlingskrävande myom

Esmya

Specialiserad vård

Hyperprolaktinemi

Parlodel, Pravidel
Cabergoline …, Dostinex

Specialiserad vård

Förvärkar och hotande förtidsbörd

Atosiban ..., Tractocile
Bricanyl

inj

Specialiserad vård

Cervixutmognad

Minprostin
Cytotec

Specialiserad vård

Värkstimulerande

Oxytocin Pilum

Specialiserad vård

Blödning vid förlossning och abort

I första hand

Oxytocin Pilum

I andra hand

Prostinfenem
Methergin

Specialiserad vård

Medicinsk abort

Mifegyne
Cytotec

Specialiserad vård

Fertilitetsbehandling

Hälsosamma levnadsvanor
•    Undvik rökning på grund av ökad trombosrisk. Se Nikotinberoende i avsnittet
     Psykiatri.
•    Undervikt och kraftig övervikt försämrar fertiliteten.

Peroral ovulationsstimulering

Letrozol ...

Ovalutionsstimulering med gonadotropiner

Menopur

Ovulationsinduktion efter ovulationsstimulering

Nedreglering av gonadotropiner

Synarel, Synarela

nässpray

Gonadotropinantagonist

Orgalutran

inj

Lutealfasstöd

Lutinus

vaginaltablett

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.