Endokrinologi

.

.

 

Hälsosamma levnadsvanor

•   Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insats. Se
    Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•   Väl sammansatt kost.
•   Viktnedgång vid övervikt. Se Regionalt vårdprogram övervikt och
    fetma
, Vårdgivarguiden. 
•   Regelbunden fysisk aktivitet. Överväg FaR. Se Rekommenderad fysisk
    aktivitet vid diabetes mellitus; Fyss 
•   Undvik överkonsumtion av alkohol. Erbjud rådgivande samtal vid
     riskbruk. Se Alkoholsjukdomar i avsnittet Psykiatri.

Mål för HbA1c
God glukoskontroll är viktigt för att minska symtom på hyperglykemi och hypoglykemi samt för att förhindra diabeteskomplikationer. Målvärde för glukoskontroll är HbA1c
≤52 mmol/mol. Målet anpassas individuellt. Vid diagnos och åren närmast därefter kan målet eventuellt sättas lägre, ≤42 mmol/mol. Beakta risk för hypoglykemi. Hos äldre och svårt sjuka, där förebyggande av diabeteskomplikationer inte är huvudmålet för behandlingen, är högre värden önskvärda.

Multifaktoriell behandling
Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom glukoskontroll är det viktigt att uppnå god blodtryckskontroll (målblodtryck <140/85 mmHg), dock med försiktighet vid neuropati/ortostatism och hos äldre. ACEhämmare eller ARB är förstahandsmedel vid diabetes mellitus med mikroalbuminuri. Statinbehandling är oftast indicerad. För en mer precis kardiovaskulär riskskattning rekommenderas NDRs riskmotor.

Se avsnittet Hjärta och kärl 

Se även
Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes, Läkemedelsverket
Aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom, Läkemedelsverket 
Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen

Diabetes mellitus typ 2

I första hand

Metformin …

Metformin ska sättas ut vid vätskebrist och inför kontraströntgen. Patientinformation finns för utskrift på Janusinfo.

Vid kontraindikation för metformin (t ex hög ålder, nedsatt njurfunktion, annan organsvikt) rekommenderas i första hand insulinbehandling.

Se även Äldre och läkemedel.

I andra hand

Vid otillräcklig effekt av metformin kan insulin alternativt glimepirid eller repaglinid adderas.

Insuliner

Vid typ 2-diabetes behövs ofta insulinbehandling för att få acceptabel glukoskontroll. Insulindosen ska justeras så att behandlingsmålet nås.

Se Diabetes, Viss

MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN

Humulin NPH
Insulatard
Insuman Basal

MIXINSULINER

Humalog Mix

DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER

Novorapid

INSULINFRISÄTTARE

Glimepirid …, Amaryl
Repaglinid …, Novonorm

I tredje hand

Till patienter med övervikt och otillfredställande metabol kontroll trots behandling med metformin, insulinfrisättare eller insulin.

GLP-1-AGONIST

Victoza

Behandlingen ska utvärderas efter 3 månader och sättas ut efter 6 månader om inte HbA1c reducerats med ≥10 mmol/mol. Indikation för fortsatt behandling förstärks ytterligare vid viktreduktion motsvarande 5 procent.

Specialiserad vård

Diabetes mellitus typ 1

.

DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER

Novorapid

LÅNGVERKANDE INSULINANALOG

I första hand

Abasaglar

Endast för iterering, inte nyinsättning

I andra hand

När endos av Abasaglar eller Lantus inte täcker dygnsbehovet av basinsulin.

Svår hypoglykemi/insulinkoma

Glucagon Novo Nordisk

Hypoglykemi vid behandling med glibenklamid, glimepirid och andra sulfonylureapreparat kan bli allvarlig och långvarig. Tillståndet ska föranleda inläggning.

.

Diabeteshjälpmedel

Se expertrådets Rekommendationer för egenmätning av glukos vid diabetes mellitus, Janusinfo 

För diagnostik och behandling av tyreoideasjukdomar, se Viss

TYREOIDEAHORMON

Levaxin

Specialiserad vård

TYREOSTATIKA

Kan orsaka neutropeni och allvarlig leverskada. Vid feber/infektion, kontrollera neutrofila granulocyter akut. Följ leverenzymer regelbundet, särskilt vid behandling med propyltiouracil.

Thacapzol

Vid intolerans mot tiamazol

D-vitaminbrist (S-25-OH-vitamin D <25 nmol/L) är globalt ett stort problem, men det är oklart hur omfattande problemet är i Sverige. Riskfaktorer är bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och malabsorption.

Se även D-vitaminbrist, Viss

D-VITAMIN

Divisun

Vid samtidigt lågt kalciumintag

Kalcipos-D forte

tablett

Calcichew-D3 Citron, Kalcipos-D forte Recikalc-D Forte

tuggtablett

Specialiserad vård

Brist på binjurebarkshormon

De tidiga symtomen är diffusa – trötthet, aptitlöshet, koncentrationssvårigheter, hypotoni och ospecifika smärtor. Binjurebarkssvikt är en ovanlig men viktig differentialdiagnos vid cirkulationssvikt. Snabb diagnostik och behandling är livräddande. Binjurebarkssvikt kan också uppträda efter kortisonbehandling.

GLUKOKORTIKOID

Hydrokortison ..., Hydrokortison Orion - tablett 10 mg Hydrokortison Takeda - tablett 20 mg

tablett

Solu-Cortef

inj

MINERALKORTIKOID

Florinef

Specialiserad vård

Hyperprolaktinemi

Utredning på endokrinologisk och/eller gynekologisk specialistklinik. För kvinnor se även i avsnittet Gynekologi och obstetrik.

DOPAMINAGONISTER

Parlodel, Pravidel
Cabergoline …, Dostinex

Specialiserad vård

Manlig hypogonadism

TESTOSTERON

Tostrex

gel

Nebido

inj

Se även Testosteronbrist hos män (manlig hypogonadism), Viss

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.