Barn och läkemedel

 

Det har gjorts få läkemedelsstudier på barn. Läkemedelsrekommendationer till barn baseras därför i stor utsträckning på långvarig klinisk erfarenhet. I avsaknad av dokumentation är tillverkarna återhållsamma med att rekommendera sina produkter för denna patientgrupp. Förskrivning utanför godkänd åldersgrupp och indikation, så kallad ”off-label”- förskrivning, är vanligt.

.

.

Ordinationen ska följa dosrekommendationer baserade på ålder, vikt eller kroppsyta. Läkemedelsomsättningen hos nyfödda och spädbarn upp till ungefär sex månaders ålder är ofta långsammare än hos äldre barn och vuxna. Förskolebarn har ofta en effektiv elimination av läkemedel, vilket kan innebära att de behöver en högre dos per kg kroppsvikt och/eller kortare doseringsintervall än vuxna. För somliga läkemedel spelar ärftliga egenskaper (genotyp) eller interaktion med andra läkemedel en avgörande roll för dosbehovet. För vissa läkemedel, till exempel antiepileptika, kan doseringen behöva styras utifrån plasmakoncentrationsmätningar av läkemedlet.

Ju yngre barn, desto svårare är det att identifiera biverkningar. Fysiologiska förhållanden och läkemedelsmetabolismen skiljer sig mellan barn och vuxna. Det innebär att barn kan drabbas av andra biverkningar än vuxna. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Det kan vara svårt att få små barn att ta sina läkemedel. Följsamheten påverkas av barnets ålder och förmåga till medverkan i behandlingen, vårdnadshavarens motivation, läkemedlets beredningsform samt läkarens och sjuksköterskans engagemang.

•    Försök med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Många mixturer,
     framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar ofta barnets
     förmåga att svälja tabletter. Det är bra om barnet redan på mottagningen
     kan prova läkemedel i tablettform.

•    Det är lättare att svälja tabletter med någon trögflytande vätska med
     ”klumpar” i, till exempel fruktyoghurt. Det finns också produkter på
     apoteket som förser tabletten med ett tunt, smaksatt överdrag som kan
     underlätta sväljning. Efter tablettintaget ska barnet dricka vätska.

•    Vissa tabletter får inte delas eller krossas. Kortfattad delbarhetsinformation
      finns på Fass.

•    All inhalationsbehandling behöver noga övas vid insättning och repeteras
     vid återbesök.

 

Se Vaccination av barn i avsnittet Vaccinationer.

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.